فصلنامه شماره شصت و یک- پاییز 94

فصلنامه ادب، فرهنگ و تاریخ (61)

176
75
رضا آقاحسینی، احمد اخوت، محمدرحیم اخوت، شاپور بهیان، امیررضا بیگدلی، جاوید جعفری، حسام جنانی، فاطمه خانسالار، سریا داودی حموله، خدیجه شریعتی، کسرا صدیق، ایرج صف شکن، عباس عبدی، رضا فرخفال، یونس گرامی، زهرا معینی فرد، منصور ململی، افتخار نبوی نژاد، حسام الدین نبوی نژاد، اغوز آتای، ژرژ سیمنون، دانیل کاردل، پائولامارانتزکوهن، مری گوردن، فیلیپ لئونارد

فهرست مقاله ( مطلب ) :

از باب اشاره...... انسان ها هر یک طبایع، عادات و سلیقه های گوناگون و متفاوت از هم دارند. گاهی این ویژگی ها آنچنان است که ملکه شخصیت افراد شده و حتی به آن ویژگی شناخته و نامبردار می شوند، بویژه آن که چنین فردی خود از چهره های شناخته شده باشد. می گویند همشهریان کانت ساعت خود را براساس زمان پیاده روی وی تنظیم می کردند. اغلب نویسندگان و قلم به دستان نیز علایق، شیوه ها و عادت ها مختص به خود داشته اند، به نحوی که بدون انجام آن آرامش خاطر برای کار خلاقه را به دست نمی آوردند یا این که تحت آن شرایط معهود می توانستند نتیجه مطلوبشان را به وجود آورند. نویسنده ای هنگام کار باید مانتوی سفیدی به تن داشته باشد و نویسنده دیگری در حالت عریانی به نوشتن می پرداخت. شاعری بوی تند و زننده انگیزه های شاعریش را سرعت می بخشید و دیگری قلم خودنویسش بزرگترین دغدغه خاطرش بود. پدیدارشناسی این سازوکار موضوع بخش ویژه ی این شماره است که هر یک به تفصیل در مقاله های این بخش آمده است مدیرمسئول