فصلنامه شماره پنجاه و شش- تابستان 92

فصلنامه فرهنگ، ادب و تاریخ56

284
65-66
آرش آدینه، قباد آذرآیین، داریوش احمدی، احمد اخوت، یارمحمد اسدپور، پویا افضلی، منصور اوجی، شاپور بهیان، ناصر پاکدامن، محمدباقر حاجیانی، محمدحسین خسروپناه، نعمت اله ستوده، افسانه سرشوق، انوش صالحی، هرمز علیپور، بهرام فرهنگ، نسیبه فضل اللهی، یونس گرامی، محمدعلی موسوی فریدنی، لیلا میرباقری، احمد نامداریان، حسام الدین نبوی نژاد، نسرین نفیسی، مهدی نفیسی، آرمان نهچیری، ماریو بارگاس یوسا

فهرست مقاله ( مطلب ) :

از باب اشاره
سخن گفتن از رویدادهای ایران در سال های آغازین قرن چهاردهم هجری
خورشیدی سهل و ممتنع است که شاید علت اصلی آن پیچیدگی روابط انسانیِ
برخاسته از فرهنگ و سنت و تاریخ این سرزمین باشد.
انقلاب مشروطه نتوانست به هد فها و آرمان های بنیادگذاران آن پاسخی
در خور بدهد. کودتای سوم اسفند 1299 و دوره بیست ساله پس از آن از
رویدادهای مهمی آکنده بود که مشخصه آن را در تجددطلبی و مدرن سازی
جامعه می شناسند.
این دو دهه هر آنچه بود، تحولاتی اساسی در عرصه فرهنگ و هنر را نیز
درپی داشت آنچنان که آغاز حرکت های جدی هر یک از شاخ ههای فرهنگ و
ادب مدرن را در این دوره باید جستجو کرد.
بخش ویژة این شماره نگاه و مروری است اجمالی برگون ههایی از این
تحولات فرهنگی و هنری که البته بیشتر شامل ادبیات است. طبیعی است
مقالات این بخش نه جامع رشته های گوناگون است و نه می تواند باشد. از
باب نمونه پژوهش، نقد و تصحیح بسیاری از آثار کلاسیک زبان فارسی است
که توسط ادیبان و استادان تراز اول کشور به شیوه علمی آغاز شد که گا مهای
موثری در شناخت فرهنگ و تاریخ گذشته بود. نبود مقال های در این زمینه و
مواردی نظیر آن و معرفی شخصی تهای بارز این عرصه از کمبودهاست.
به هر تقدیر آنچه فراهم آمد ضمن ارایة شمای کلی شامل بررس یهای
موردی نیز هست. در این میان با توجه به شخصیت صادق هدایت که از
چهر ههای شاخص ادبی این دوره است چند مقاله به او اختصاص یافته که
پرونده ای درون بخش ویژه را شکل داده است.
در نظر داریم در زمینه دور ههای دیگر تاریخی بخش ویژه هایی فراهم
سازیم که امید داریم از یاری صاح بنظران و پژوهندگان برخوردار شویم.


مدیرمسئول