فصلنامه زنده رود شماره شصت و هفت - پاییز 97

فصلنامه ادب، فرهنگ و تاریخ (67)

223
87-86
احمد اخوت، آرش اخوت، شاپور احمدی، شاپور بهیان، محمدحسین خسروپناه، سریا داودی، منوچهر درزاد، اصغر رستگار، مریم رضایی، زهره روحی، مژگان سقراطی، انوش صالحی، عباس عبدی، آرش فیروزفر، حامد قصری، محمد محسن شیرازی، آرزو مختاریان، منصور ململی، غلامرضا منجزی، محمدعلی موسوی فریدنی، سحر مهندسی نمین، حسام الدین نبوی نژاد، غلامرضا نصراللهی، آیزاک بابل، جوزف برادسکی، لویانگ

فهرست مقاله ( مطلب ) :

از باب اشاره....
بخش ویژه شمار ههای 56 و 42 - 41 و 45 - 43 زنده رود به ترتیب اختصاص
به بررسی ادبیات دوره پهلوی اول و دهه 40 قرن اخیر داشت. ادبیات و
هنر دهه 30 با توجه به رویدادهای سیاسی و اجتماعی متعاقب 28 مرداد
1332 تاثیرها و پیامدهای سیاسی و فرهنگی گوناگونی بر نویسندگان
و شاعران و هنرمندان داشت که بررسی آن پیچیدگی های خاص خود
را داشته و دارد.
در بخش ویژه این شماره تلاش کردیم، در حد امکان، ادبیات و هنر
این دوره را در بعضی زمین ههای آن بررسی کنیم.
نخستین مقاله تحلیلی است درباره فراز و نشی بهای ادبیات دهه 30
به قلم محمدحسین خسروپناه. انوش صالحی در مقال های تحت عنوان
«عصر سکوت،عصرامید » دوگانگی نگرش و رویکرد نویسندگان و
شاعران این دوره را در آثارشان بررسی کرده است. محمدعلی موسوی
فریدنی و شاپور بهیان به تحلیل شخصیت و آثار دو تن از نامبرداران
آن دوره، اخوان ثالث و جلال آ لاحمد پرداخت هاند.
«غمگین کلاغ پیر » مروری است محتوایی بر شعر و شاعری دهه
30 به قلم حسام الدین نبو ینژاد. در پی آن سه مقاله است که احمد
اخوت بر محور سخنرانی آیزاک بابل در اولین کنگره نویسندگان
اتحاد جماهیر شوروی ترجمه و تالیف کرده است. این مقال هها به دلیل
مشابهت موضوع با بخش ویژه که به درک و دریافت شرایط حاکم بر
آن دوره ایران نزدیک بوده آورده شده است. در مقاله «دو مجله ،»
مریم رضایی با بررسی دو مجله پرتیراژ دهه 30 ؛ روشنفکر و سپید
و سیاه، تاثیر سانسور در مطبوعات عامه پسند پس از کودتا تا 1339
را بررسی کرده است. به منظور آشنایی خوانندگان با نمونه ای از
مقال ههای انتقادی آن دوره و بازتا بهای آن در سایر مطبوعات که
همچنین نموداری از آثار قلمی جلا ل آل احمد نیز هست به چاپ
رسیده است. مقاله آخر این بخش نگاهی است به سینمای ایران در
سال های 30 تا 39 که آرش فیروزفر نوشته است.
به روال همیشه بخش داستان با 6 اثر از 5 نویسنده ایرانی و خارجی
و شعرهایی از 8 شاعر. حضور علی نصیر نقاش ایرانی مقیم آلمان و
برگزاری نمایشگاه آثارش در گالری امروز اصفهان فرصتی شد برای
انجام یک مصاحبه با او با حضور چند تن از نقاشان اصفهانی. بخش
کتابخوانی که از شماره قبل آغاز شده و امیدواریم بتوانیم آن را ادامه
دهیم حاوی مقاله ای است از جوزف برودسکی شاعر روس بر محور
کتاب و کتابخوانی.
در بخش مقال هها اصغر رستگار به روال چند شماره اخیر که بحث در
زمینه های شک لگیری عرفان و بعضی مفاهیم فلسفی در ایران باستان
و همزمان با ظهور اسلام پرداخته در این شماره نیز نقش سریانیان در
شکل گیری فلسفه اسلامی را مورد توجه قرار داده است.
دو مقاله دیگر خوانشی است بر شعرهای ریحانه واعظ شهرستانی
)پنجره از شب بیرون زده است( به قلم حسام الدین نبو ینژاد و «سنگی
در فلاخن، آتشی در آذر گشسب » سروده حسام الدین نبو ینژاد به
قلم زهره روحی.
مدیر مسئول