فصلنامه شماره چهل و هشت- پاییز و زمستان 87

فصلنامه ادب، فرهنگ و تاریخ (48)

208
آرش اخوت، احمد اخوت، محمدرحیم اخوت، امیرحسین افراسیابی، امیرقلی امینی، منوچهر انور، آراز ایلچویی، کیوان باجعلی، شاپور بهیان، برهان الدین حسینی، نجف دریابندری، عباس عبدی، حسین فرخی، بیژن کارگر مقدم، محمد کلباسی، جواد مجابی، آرزو مختاریان، محمود معتقدی، منصور ململی، مهین موسوی، مریم موسوی، حسام الدین نبوی نژاد، مجید نفیسی، ادرین ابوت، آلبرتومانگوئل، آلیس موترو، ارنست همینگوی