فصلنامه شماره پنجاه- پاییز و زمستان 88

فصلنامه ادب، فرهنگ و تاریخ (50)

260
52-53
آرش اخوت، احمد اخوت، محمدرحیم اخوت، امیرحسین افراسیابی، منصور اوجی، حشمت اله بهزادی، شاپور بهیان، عزیز ترسه، محمود حسینی زاد، امید رحیمی جامه، عباس صفاری، اصغر عبداللهی، عباس عبدی، آرزو فرهت، بهرام فرهنگ، یونس گرامی، آرزو مختاریان، منصور ململی، ضیاء موحد، یدا... موقن، احمدعلی نامداریان، افتخار نبوی نژاد، حسام الدین نبوی نژاد، مجید نفیسی، ارنست کاسیرر- آلیت آرمل- پی یر مارک دوبیازی- جان اشتاینیک- ژان ماری کولمو

فهرست مقاله ( مطلب ) :

از باب اشاره:
این عادت من شده- والبته موجب سرافکندگیم-
که در پاسخ به تماس ها و پرسش ها دربارة تاریخ انتشار
مجله جواب روشنی نداشته باشم.
تکرار دلایل آن نیز ظاهراً چیزي را تغییر نمی دهد.
امیدوارم خوانندگان و علاقمندان به زنده رود که بعضاً
با مشکلات چنین نشریه هایی آشنایند، این توجیه ها و
پوزش مرا بپذیرند.
موضوع بخش ویژة این شماره سفر در ادبیات
است. در بعضی آثار ادبی به ویژه رمان، رویدادها در
سفر اتفاق می افتد، یا سفر با یک هدف معین صورت
می گیرد، و یا این که محمل بازگویی دیدگاه هاي
نویسنده یا استفاده استعاري از آن است که به هر حال
بخشی یا تمامی درونمایه اثر را دربرمی گیرد. با چنین
دیدگاهی، در ادبیات جهان آثار متعدد و متفاوتی وجود
دارد: سفر به مثابه جابه جایی مکانی، سفر در زمان، سفر
به جهان خاموشان، سفر به آن جهان (مثل کمدي الهی
و ارداویراف نامه)، سفر در افسانه ها و اسطوره ها و آثار
علمی – تخیلی.
طبیعی است که هر یک از این مصادیق حاوي
فلسفه و جوهرة خاصی است که منظور نویسنده بوده
است.
حاصل تلاش ما که می خواستیم این مقوله در ابعاد
گستردة آن مطرح و مقالاتی پیرامون هر یک فراهم
گردد هشت مقاله اي شد که خواهید خواند. در این
مقاله ها سفر در معناي متعارف آن- جابه جایی در
مکان هاي واقعی- مدنظر بوده است. با امید به این که
در شماره اي دیگر امکان پرداختن به سایر زمینه ها نیز
فراهم شود.
مقالۀ زندگی نگاري نوشتۀ فرشته مولوي نگاهی
دیگري است به این گونۀ ادبی. دو مقالۀ دیگر که توسط
یدالله موقن تالیف و ترجمه شده است هر یک دریچه اي
است به شناسایی بیشتر ارنست کاسیرر. و طبق معمول
داستان وشعر (از 17 شاعر و داستان نویس).
                                                            مدیر مسؤول