درباره زنده رود

 زنده رود

ترتیب انتشار، فصلنامه

مشی: فرهنگی ادبی تاریخی

 صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حسام الدین نبوی نژاد

نخستین شماره: پاییز 71

زیر نظر شورای نویسندگان

نخستین شماره فصلنامه زنده رود با مشی فرهنگی، ادبی، تاریخی، در پاییز 1371 انتشار و تا شماره 17 تداوم یافت. شماره 18 پس از وقفه 5ساله در زمستان 79 منتشر شد و تا این تاریخ (زمستان 92) 56 شماره آن در 34 مجلد چاپ و نشر یافته است. صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن حسام الدین نبوی نژاد و نشریه زیر نظر شورای نویسندگان اداره می‌شود.

به طور معمول (به استثنای مواردی) هر شماره دارای بخش ویژه است. زنده رود نشریه ای سراسر ی است که مرکز فعالیت آن اصفهان است و در سراسر ایران توزیع می‌شود.